Komisja Gier O/Zamość informuje, że wszystkie kluby KEEZA Klasa Okręgowa Zamość spełniły warunki "ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii". Z uwagi na powyższe kolejka XXII z dnia 10/11.04.2021 r.  odbędzie się zgodnie z terminarzem rozgrywek.

Szczegółowy Komunikat z wczorajszego spotkania Komisji ds. Rozgrywek LZPN dotyczący innych klas rozgrywkowych zostanie zamieszczony na stronie ZOZPN (również mailem prześlemy go do klubów) natychmiast po jego opublikowaniu przez LZPN.

Zarząd Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę o zwołaniu WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO DELEGATÓW ZAMOJSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na dzień 23 kwietnia 2021 r. /piątek/ o godz. 16:00 w pierwszym terminie i o godz. 16:30 w drugim terminie. Miejsce Zebrania będzie podane po jego ustaleniu gdyż jest to uzależnione od obostrzeń panujących w kraju. Na Zebraniu będzie wybrany Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

                                                           Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

 

Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów LZPN na dzień 7 czerwca 2021 roku.

W trakcje Walnego zostaną wybrane władze Związku:

➢ Prezes

➢ Zarząd

➢ Komisja Rewizyjna

oraz

➢ Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN. Dokonane zostaną również zmiany w Statucie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

                                                                           Lubelski Związek Piłki Nożnej

 

Komisja Gier Oddział Zamość na podstawie komunikatu WG LZPN informuje, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wszystkie mecze odbywające się w ramach rozgrywek młodzieżowych od dnia 27 marca (sobota) do dnia 9 kwietnia (piątek) zostają przełożone na termin późniejszy.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 9 ust. w/w Rozporządzenia

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej
i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 546
sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa
w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami
kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport
w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.”,

Powyższe oznacza, że w okresie pomiędzy 27 marca – 9 kwietnia 2021 r. wszyscy zawodnicy grający w drużynach seniorów bez względu na wiek żeby korzystać z obiektów sportowych muszą mieć zawarte z klubem kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub umowy stypendialne.

Prosimy kluby seniorskie żeby ze sobą zabrać na mecz:

1. Zaświadczenie z LZPN, że klub jest członkiem ZPN – wydawane od stycznia są ważne na cały sezon
2. Oświadczenie klubu, że spełnia wymogi rozporządzenia
3. Listę zawodników mających stypendia lub kontrakty
 
 

Komisja Gier Oddziału LZPN w Zamościu informuje, że decyzje o ewentualnym odwołaniu meczów dzieci i młodzieży zaplanowanych na 27 i 28 marca 2021 r., zostaną podjęte po ukazaniu się projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, który zostanie opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji.

Decyzji należy się spodziewać w dniu 26 marca br.

Przypominamy, że w treści rozporządzenia w poprzednim tygodniu  pojawiła się możliwość współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz zawodników-seniorów pobierających stypendium sportowe lub mających zawarte kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.

W obecnej sytuacji, treść rozporządzenia może się zmienić.

Jednocześnie informujemy, że kolejka KEEZA klasa Okręgowa Zamość i KEEZA klasa A w dniach 27 i 28 marca 2021 r. jest odwołana.

Komisja Gier Oddziału LZPN w Zamościu

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy środowisko piłkarskie, że w dniu 17 marca 2021 r. zmarł Stanisław Stańczyk (69 lat) – przyjaciel sportu, a szczególnie piłki nożnej, wspaniały pogodny człowiek. Stanisław zmagał się z wyniszczającą organizm chorobą, ale do ostatnich dni zachował pogodę ducha.
Znany na wielu boiskach klubów Lubelszczyzny, najdłużej jako piłkarz związany z Lewartem Lubartów, Sygnałem Lublin, Unią Bełżyce, Avenirem Jabłonna. Piłkarz, a następnie trener, działacz – wychowawca wielu piłkarzy. Nauczyciel wychowania fizycznego, wiele lat związany z I LO im. Stanisława Staszica, a następnie z WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie. Wszędzie był bardzo lubiany, miał wielu przyjaciół.
Stanisław Stańczyk  był bardzo aktywnym niezwykle uczynnym i cenionym działaczem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.
Rodzinie śp. Stanisława składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 

Śp. Stanisława Stańczyka pożegnamy w dniu 22 marca br. (poniedziałek), godz. 12:00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Stanislaw Stanczyk

 

 

Lubelski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z ogłoszonymi w dniu wczorajszym obostrzeniami dla całego kraju z dniem 20 marca 2021 r. zostają czasowo zawieszone rozgrywki IV ligi i niższych klas rozgrywkowych seniorskich oraz III kobiet.

W tej chwili nie ma jeszcze ogłoszonego rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania sportu od 20 marca do 9 kwietnia 2021, a więc w okresie zapowiedzianych przez rząd obostrzeń, jednakże z podanych w dniu wczorajszym przez Ministerstwo Zdrowia  informacji wynika, że od dnia 20 marca 2021 r. wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie rządu według, którego korzystanie z infrastruktury sportowej oraz organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 367 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Oznacza to, że rozgrywki III ligi oraz lig młodzieżowych odbędą się zgodnie z terminarzem.

Zmienione terminarze zawieszonych rozgrywek zostaną opublikowane po uzyskaniu informacji o możliwym terminie ich wznowienia.

Powyższa informacja nie dotyczy oczywiście rozgrywek, które zaplanowano od 10/11.04.2021 lub później, o ile nie będzie decyzji o przedłużeniu obostrzeń.

Komisja Gier O/Zamość informuje, że z uwagi na brak jednomyślności klubów odnośnie rozegrania XIX kolejki KEEZA klasy Okręgowej propozycja rozegrania tej kolejki w dniu 19.03.2021 r. (piątek) jest nieaktualna.

                                                                                                               Zamość 17.03.2021 r.
                                                                                         
 
                                             Kluby wg rozdzielnika
 
 
               Z uwagi na decyzje rządowe spowodowane znacznym wzrostem zakażeń wirusem COVID 19 będzie obowiązywał zakaz prowadzenia rozgrywek od 20 marca (sobota) do 9 kwietnia br.
   W związku z tym Komisja Gier Oddziału LZPN w Zamościu, proponuje rozegranie
 
  XIX kolejki KEEZA klasa Okręgowa w dniu 19.03.2021 r. (piątek) o godz. 15:30.
 
  Warunkiem rozegrania kolejki jest zgoda wszystkich klubów. 
 
   Prosimy o zwrotną informację mailową do dnia 18.03.2021 r. (czwartek) do godz. 12.
 
   ps. (stosowna informacja została wysłana również mailem do zainteresowanych klubów)
 
 
                                   Ze sportowym pozdrowieniem
 
 
                                             Pełnomocnik Oddziału LZPN 
                                                       w Zamościu
 
                                               /-/Stanisław Pryciuk