Super User

REGULAMIN

o Puchar Starosty na szczeblu powiatu b�d�cego

jednocze�nie eliminacj� do Pucharu Polski

na szczeblu dzia�ania ZOZPN

1. Udzia� bior� wszystkie zg�aszaj�ce si� dru�yny ( zg�oszenie dru�yn w ZOZPN do 2 lipca 2018 r.). Losowanie par odb�dzie si� dnia 3 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 08:30 w siedzibie ZOZPN. Klasa Okr�gowa wyst�puje obligatoryjnie w rozgrywkach.

2. Rozgrywki w powiatach rozpoczn� si� 07/08 lipca 2018 r. z udzia�em wszystkich zg�oszonych dru�yn bez wyst�pu na tym etapie dru�yn IV ligi.

3. Mecze rozgrywane b�d� systemem pucharowym.

4. Rol� gospodarza pe�ni� b�dzie dru�yna z ni�szej klasy rozgrywkowej, przy równej klasie rozgrywkowej - losowanie.

5. Uprawnionymi do rozgrywek pucharowych s� zawodnicy uprawnieni do rozgrywek ligowych na sezon 2017/2018.

6. W meczu pucharowym mo�e bra� udzia� jednocze�nie czterech zawodników tzw. „testowanych”.

a) mo�na dokona� wymiany 7 zawodników, ilo�� rezerwowych -7 zawodników.

b) zawodnicy testowani mog� by� zg�oszeni tylko w jednej dru�ynie.

7. Orzecznictwo dyscyplinarne do wszystkich uczestników meczów pucharowych nale�y do WD ZOZPN.

8. Mecz fina�owy o puchar starosty mo�e by� rozegrany w ramach powiatowej imprezy (np. do�ynki) w terminie do 05 sierpnia 2018 r. Wyznaczenie miejsca i terminu nale�y do danego Starosty.

9. Termin meczu fina�owego musi by� znany na 2 tygodnie przed rozpocz�ciem nowego sezonu rozgrywkowego w ZOZPN.

10. Koszty organizacji meczów przez gospodarzy i go�ci jak w rozgrywkach ligowych.

11. Rozgrywki o puchar starosty odbywa� si� b�d� w oparciu o:

a) Zasady Rozgrywek Mistrzowskich w Pi�ce No�nej na Terenie Województwa Lubelskiego od sezonu rozgrywkowego 2011/2012 oraz Regulamin Klas Okr�gowych, Klasy A i Klasy B na terenie LZPN.

b) Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu ZOZPN.

c) Przepisy Gry w Pi�k� No�n� wyd. 2017/2018 r.

12. 4 dru�yny (zdobywcy pucharu starosty) oraz dru�yny IV wezm� udzia� w dalszych rozgrywkach Pucharu Polski wg zasad ustalonych przez Wydzia� Gier ZOZPN.

13. Pocz�wszy od 1/4 fina�u uprawnionymi w rozgrywkach Pucharu Polski s� zawodnicy uprawnieni na sezon 2018/2019.

15. Wpisowe w wysoko�ci 200 z� (dwie�cie z�otych) od dru�yn nie zg�oszonych w ZOZPN.


Terminy Pucharu Starostów:

07/08 lipca 2018 r.

14/15 lipca -#-

21/22 lipca -#-

28/29 lipca -#-

Kategoria: