Strona główna

 

Komisja Gier Oddział Zamość na podstawie komunikatu WG LZPN informuje, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wszystkie mecze odbywające się w ramach rozgrywek młodzieżowych od dnia 27 marca (sobota) do dnia 9 kwietnia (piątek) zostają przełożone na termin późniejszy.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 9 ust. w/w Rozporządzenia

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej
i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 546
sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa
w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami
kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport
w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.”,

Powyższe oznacza, że w okresie pomiędzy 27 marca – 9 kwietnia 2021 r. wszyscy zawodnicy grający w drużynach seniorów bez względu na wiek żeby korzystać z obiektów sportowych muszą mieć zawarte z klubem kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub umowy stypendialne.

Prosimy kluby seniorskie żeby ze sobą zabrać na mecz:

1. Zaświadczenie z LZPN, że klub jest członkiem ZPN – wydawane od stycznia są ważne na cały sezon
2. Oświadczenie klubu, że spełnia wymogi rozporządzenia
3. Listę zawodników mających stypendia lub kontrakty